Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Dase S.A. składa się z 5 187 500 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda:

Seria Liczba akcji Rodzaj akcji
A 660 000 uprzywilejowane imienne
B 1 340 000 zwykłe na okaziciela
C 1 000 000 uprzywilejowane imienne
D 750 000 zwykłe na okaziciela
E 937 500 zwykłe na okaziciela
H 500 000 zwykłe na okaziciela
F 93 750 zwykłe na okaziciela
Suma: 5 281 250 -

Struktura akcjonariatu z uwidocznieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów kształtuje się następująco:

Właściciele Seria Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Sebastian Owczarski A 462 000 33,66% 2 489 788 35,87%
B 704 850
C 250 000
H 300 000
F 60 938
Patrycja Cudo-Owczarska A 198 000 28,25% 2 440 040 35,15%
B 544 040
C 750 000
Jacek Zając E 638 141 12,08% 638 141 9,19%
Pozostali B 91 110 26,00% 1 373 281 19,78%
D 750 000
E 299 359
H 200 000
F 32 812
Razem: - 5 281 250 100% 6 941 250 100%

Akcje serii A i C są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje serii B, serii D, serii E oraz serii F.