Walne zgromadzenia

2015:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Dase Spółka Akcyjna

zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Dase SA
Projekty uchwał na ZWZA Dase SA
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych i spółek osobowych
Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników

Na podstawie żądania akcjonariusza, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, został zmodyfikowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwał nr 16, 17, 18 i 19
Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników – zaktualizowane

Liczba akcji Liczba głosów z akcji
seria A – 660 000
seria B – 1 340 000
seria C – 1 000 000
seria D – 750 000
seria E – 937 500
seria H – 500 000
seria A – 1 320 000
seria B – 1 340 000
seria C – 2 000 000
seria D – 750 000
seria E – 937 500
seria H – 500 000
Ogólna liczba akcji w Spółce – 5 187 500 Ogólna liczba głosów z akcji – 6 847 500

Akcje serii B, D, E i H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii A i C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

Treść uchwał podjętych na WZA Dase SA 30.06.2015

2014

2013

2012